Velkommen til Redken Proshop!

Generelle Salgsbetingelser - L’Oréal Danmark A/S Professionel Products Division


1. Definitioner. I disse Generelle Salgsbetingelser er “Sælger” L’Oréal Danmark A/S. “Kunden” er den person eller den virksomhed, der køber produkter fra sælger. “Produkter” er de varer,som kontrakten mellem sælger og kunden vedrører. En “Ordre” er kundens anmodning til sælger om at levere produkterne.

2. Produkter. De Generelle Salgsbetingelser finder kun anvendelse på de af sælgers produkter, der er opført på Professionel Products Division’s prisliste.

3. Anvendelse. Enhver ordre forudsætter fuld accept af de Generelle Salgsbetingelser. Nærværende betingelser finder kun anvendelse overfor kunder, der modtager produkter og faktura i Danmark. Enhver anden bestemmelse kan, under forudsætning af at den ikke strider mod nærværende bestemmelse, og at sælger er i besiddelse af en genpart heraf, kun anses for
vedtaget mellem parterne, såfremt sælger forudgående skriftligt har accepteret bestemmelsen. Alene nærværende betingelser vil finde anvendelse på leveringen af produkter, uanset om kunden måtte udstede en standard ordre eller andet dokument indeholdende andre bestemmelser. Nærværende Salgsbetingelser ophæver og træder i stedet for alle tidligere udgaver.

4. Område. Priser og betingelser finder kun anvendelse i Danmark. Testmarkeder, hvor salgsvilkår kan afvige, kan være undtaget.

5. Priser. Priserne for produkterne fastsættes i henhold til gældende priser på tidspunktet for ordren til levering indenfor normale tidsfrister. Priser og vilkår beregnes for hver individuel ordre. Priser er inklusiv skat og emballageafgifter men eksklusiv moms, i den standard indpakning, der angives for prisen. Derudover fastsættes priserne i overensstemmelse med de aktuelle markedsvilkår, og sælger forbeholder sig til enhver tid ret til at ændre disse. Prislisten er grundlaget for enhver forhandling. Sælger forbeholder sig retten til at tilbyde sine kunder et eller flere særlige tilbud eller kampagner. Sådanne tilbud, der fremsættes skriftligt af en repræsentant for sælger vedrørende en fælles aftalt mængde, gælder for en begrænset periode. Rabatter vedrørende sådanne tilbud fratrækkes prisen for hvert produkt.

5.1. Rabatafregning. I særlige tilfælde, og kun efter forudgående skriftlig aftale, kan kampagnerabatter afregnes bagud til kunden på baggrund af faktureret salg fra kundens lager til butik. Kunden skal i så fald fremsende særskilt faktura på beløbet samt dokumentation for faktureret salg på omfattede produkter pr. reference i den aftalte periode.

6. Leverancer. Ordrer under kr. 750,- vil blive pålagt et ekspeditions gebyr på kr. 200,-. Leverancer vil normalt blive foretaget inden for 5 dage efter ordren er afgivet, såfremt der ikke er forfaldne fakturaer, der ikke er betalt. Sælger vil ikke blive holdt ansvarlig for en forsinket levering, og ligeledes er en for sen levering ikke grund nok til at Kunden kan annullere en Ordre. Når
en periode på fem (5) arbejdsdage efter modtagelsen af produkterne har forløbet, accepteres indsigelser vedrørende produkternes art, mængde eller kvalitet ikke. Kundespecifikke ønsker om mærkning mm. som afviger fra gældende standarder accepteres ikke.

7. Restordre. Alle ordrer accepteres med forbehold for, at produkterne ikke er i restordre.

8. Ingen returret. Produkterne sælges uden returret. Returnering af kurante ubeskadigede varer accepteres principielt ikke med mindre der er tale om fejlleverede varer. Enhver eventuel returnering skal forhåndsgodkendes af sælger som skal udstede en returordrebekræftelse der sendes til kunden. Enhver godkendt returnering af produkter skal være vedlagt en kopi af
denne returordrebekræftelse. Såfremt kunden returnerer produkter uden denne godkendelse/returordrebekræftelse vil produkterne blive sendt tilbage til kunden uden varsel og for dennes regning. Alle godkendte returprodukter skal være rene, hele, fri for pris og alarmmærker eller andet af kunden påsat, samt i original emballage og i god salgbar stand. Eventuelle godkendte returprodukter som ankommer til sælger i beskadiget stand, på grund af dårlig emballering af kunden, vil ikke blive krediteret.

9. Justeringer. Retten til at justere vægten eller pakkerne, som påkrævet af ændrede formler eller containere forbeholdes. Sælger skal i sådanne tilfælde oplyse kunden om ændringerne.

10. Betalinger. Sælgers fakturaer skal betales til L’Oréal Danmark A/S, Professionel Products Division, Havneholmen 25, 1561 København V. Sælgers sædvanlige betalingsbetingelser er 30 dage netto fra fakturadato eller kontant ved modtagelsen. Ved for sen betaling pålægges der efter forfaldsdato 2% i rente pr. påbegyndt måned, såfremt det udestående beløb overstiger en tilladt aftalt grænse. Såfremt den tilladte aftalte grænse for udestående beløb overskrides vil dette anses som manglende betaling, hvorfor sælger skal være berettiget til at suspendere leverancer. Manglende betaling af blot én veksel, check eller faktura til forfaldsdag giver sælger ret til omgående at kræve betaling af alle fordringer - forfaldne som uforfaldne. Betaling kan ikke ske ved modregning i krav vedrørende markedsføring eller i andre krav, som kunden måtte have mod sælger. Kunden skal fakturere sælger separat for krav vedrørende markedsføring, og betaling herfor skal ske i overensstemmelse med den markedsføringsaftale, som parterne har indgået. Med mindre der er indgået særlig aftale imellem parterne om anden betalingsform. Enhver uoverensstemmelse på en faktura giver ikke kunden ret til at tilbageholde hele fakturaen fra betaling. Det fulde beløb forudsættes betalt i henhold til betalingsbetingelserne, og en eventuel uoverensstemmelse afregnes separat imellem sælger og kunden uanset til hvilken side beløbet måtte være i favør. Ved fremsendelse af rykker fra sælger til kunden forbeholder
sælger sig ret til at pålægge et rykkergebyr. Ved manglende betaling efter 2. rykker standses sælgers leveringer til kunden. Ved manglende betaling efter 4. rykker meldes kunden til Experian og kan overgives til inkasso. L´Oreal Danmark A/S kreditovervåger løbende sine kunder.

11. Ejendomsret og overgang af risiko. Risikoen for alle produkter skal overgå til kunden ved afsendelsen fra sælger. Ejendomsretten til alle produkter skal forblive hos sælger (også efter levering), indtil sælger har modtaget fuld betaling af alle beløb, som kunden skylder sælger, eller indtil kunden har solgt produkterne i forbindelse med kundens sædvanlige virksomhed, såfremt
dette sker først. Intet i denne bestemmelse skal give kunden ret til at returnere produkterne eller til at nægte eller forsinke betaling herfor. Kunden skal opbevare produkterne, så disse klart er adskilt fra andre produkter og skal sikre, at produkterne klart kan identificeres som sælgers. Kunden skal til enhver tid tillade sælger at identificere produkterne og skal anerkende sælgers ret til produkterne i den forståelse, at de oplagrede produkter svarer til de ubetalte produkter.

12. Misligholdelse. Såfremt kunden misligholder eller handler i strid med nærværende salgsbetingelser eller i strid med en forpligtelse overfor sælger, skal sælger have ret til at ophæve, suspendere eller opsige enhver kontrakt mellem parterne og/eller nægte at foretage yderligere leverancer og/eller få adgang til kundens lokaler for at beskytte og/eller fjerne ethvert
produkt, som sælger stadig måtte have ejendomsret til.

13. Force Majeure. Såfremt sælger er forhindret i at opfylde sine forpligtelser i henhold til en ordre som følge af omstændigheder, der er uden for sælgers kontrol (herunder blandt andet
strejke, arbejdskonflikt, brand, ulykker, industrielle eller politiske aktiviteter, sælgers misligholdelse, forsyningsvanskeligheder, mv.) skal yderligere opfyldelse af sådanne ordrer enten suspenderes
så længe sælger er forhindret i opfyldelse heraf eller, såfremt sælger måtte vælge dette, ophæves, i hvilket tilfælde sælger ikke skal være forpligtet til at svare erstatning for tab eller skade af nogen art, direkte eller indirekte, der måtte følge af sådan suspension eller ophævelse af ordren. Ansvar for død eller personlig skade er ikke hermed udelukket.

14. Ansvarsfraskrivelse. Sælger er ikke ansvarlig for kundens tab af fortjeneste eller kontrakter eller for andre indirekte tab eller følgetab, uanset om sådanne tab skyldes uagtsomhed, misligholdelse eller andet.

15. Udstyr. Alt permanent udstyr (for eksempel make-up møbler mv.), der leveres vederlagsfrit af sælger, forbliver sælgers eksklusive og identificerbare ejendom. Sælger forbeholder sig ret til, i forståelse med kunden, at tilbagetage udstyret, når dette måtte findes passende. Kunden er ansvarlig for enhver skade på udstyret, der skyldes kundens forkerte brug af udstyret. Så længe udstyret befinder sig i kundens lokaler, skal udstyret holdes i god stand, og dette skal i hvert fald være tilfældet, så længe udstyret ikke er regnskabsmæssigt afskrevet. Udstyret må under ingen omstændigheder ødelægges uden sælgers formelle samtykke.

16. EDI. Sælger planlægger at udvikle og anvende Electronic Data Interchange i samarbejdet med dets kunder. Sælger forbeholder sig retten til i overensstemmelse med aktuelle standarder på markedet og i forståelse med kunden at fastlægge på hvilke områder, EDI skal anvendes og implementeres.

17. Eksport. Sælgers produkter må under ingen omstændigheder videresælges til eksport, det være sig direkte eller indirekte, med undtagelse af salg inden for Den Europæiske Unions grænser. Salg af sælgers produkter, som foretages inden for EU, vil alene ske på kundens ansvar, og vil ikke kunne påføre sælger nogen form for ansvar, udover det ansvar der hidrører fra
den nationale lovgivning.

18. Værneting. Enhver retsag om tvister, der vedrører fortalkningen af eller på anden måde udspringer af disse generelle salgsbetingelser skal ske ved anlæggelse af sag for en dansk domstol, hvor dansk ret alene skal finde anvendelse.